Kratka edukacija

 


Obaveze proizvođača/posjednika otpada


Definicija otpada prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, članak 4) glasi: otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa.

Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na:

 • sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i/ili njegovog štetnog utjecaja na okoliš
 • obavljanje skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti

Priručnike, preporuke, upute vezano za gospodarenje otpadom, vođenje podataka o otpadu, određivanje statusa otpad/ne-otpad, kategorizacija otpada, pojmovnik otpada možete pogledati ovdje.

Sukladno Zakonu obveze proizvođača/posjednika otpada su:

 • mora predati svoj otpad samo ovlaštenom skupljaču i/ili ovlaštenom obrađivaču na zbrinjavanje
 • mora predati potrebnu dokumentaciju uz otpad (prateći list)
 • odgovaran je za točnost podataka o otpadu na pratećem listu
 • dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ažurno i potpuno, nakon svake nastale promjene stanja)
 • dostavljati podatke u nadležne urede (prijava u Registar onečišćenja okoliša)
 • čuvati podatke o postupanju s otpadom najmanje 5 godina, odnosno 12 mjeseci ako se radi o prijevozu opasnog otpada
 • odgovorost posjednika otpada prestaje nakon što na propisan način preda otpad ovlaštenoj osobi te ovjeri prateći list ili dokument o prometu ukoliko je otpad izvezen

Proizvođač otpada dužan je izraditi Plan gospodarenja otpadom ako proizvodi godišnje više od 150 tona neopasnog otpada i/ili više od 200 kg opasnog otpada. Plan se izrađuje za razdoblje od 4 godine na propisanom obrascu.

Proizvođač otpada može skladištiti vlastiti proizvedeni otpad na za to namijenjenom prostoru  unutar vlastitog poslovnog prostora – najdulje godinu dana od dana kada je otpad proizveden. Iznimno, pod propisanim uvjetima uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike najdulje do 3 godine – u slučaju da ne postoji mogućnost oporabe ili zbrinjavanja proizvedenog otpada.

Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada dužan je predati proizvođač opasnog otpada uz prateći list skupljaču i/ili obrađivaču opasnog otpada, ukoliko je sastav opasnog otpada nepoznat i/ili količina opasnog otpada veća od 1 tone. Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava ne smije biti starije od 12 mjeseci od dana provedbe ispitivanja otpada. Za opasni otpad poznatog sastava, količine manje od 1 tone, proizvođač je dužan predati uz prateći list deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Izvješće može izraditi jedino ovlašteni laboratorij.

Obaveze plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom definirano je:

 • Uredbom o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom („Narodne novine“ br. 71/04)
 • Pravilnikom o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom („Narodne novine“ br. 95/04)

Naknade se plaćaju se za kalendarsku godinu temeljem rješenja za obračun naknade koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donosi do 30. travnja tekuće godine za prethodnu  godinu za odloženi neopasni industrijski otpad te proizvedeni, a neobrađeni ili neizvezeni opasni otpad. Više o naknadama možete vidjeti na stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Dodatne i potrebne informacije za gospodarenje otpadom proizvođač/posjednik otpada može vidjeti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike odnosno na web stranici Agencije zaštite okoliša koja je krovni informacijski sustav s područja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj.