Djelatnosti AccumularaGospodarenje otpadom


Tvrtka Accumular djeluje u području gospodarenja otpadom, osobito postupanja s krutim ili tekućim opasnim otpadom. Svaka pojedina vrsta otpada zahtjeva posebnu pažnju, a rješenja koja nudi odgovarajuća su za svaki pojedini projekt („tailor-made solution“).

 

Glavna djelatnost Accumulara je prekogranični prijevoz opasnog i neopasnog otpada u zemlje članice Europske Unije, npr. Njemačka, Austrija, Mađarska i Poljska, na obradu/tretman (spalionice otpada, fizikalno-kemijska obrada otpada, trajno deponiranje otpada). Izvoz otpada provodi se uz primjenu hrvatskih i međunarodnih propisa, a osobito sljedećih propisa:

 

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13)
 • Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom („Narodne novine“ br. 69/06, 17/07, 39/09)
 • Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada

 

U proceduri izvoza opasnog otpada proizvođač/posjednik otpada navodi se na izvoznoj dokumentaciji (notifikacijska procedura), a nakon otpremljenog otpada proizvođač/posjednik otpada dobiva međunarodni prateći list iz kojeg je vidljivo kako je otpad izvezen i obrađen. Kompletna dokumentacija izvezenog otpada, koja se daje na uvid inspekciji zaštite okoliša i dokazuje njegovo zbrinjavanje, sastoji se od hrvatskog Pratećeg lista za opasni/neopasni/inertni otpad te međunarodnog pratećeg lista - Movement document (hrvatski obrazac Dokument o prometu, DOP).

Accumular je ovlašten za različite djelatnosti u postupanju s otpadom te proizvođačima/posjednicima otpada nudi kao poslovno rješenje izvoz i obradu/tretman (zbrinjavanje, obrada, oporaba) svih vrsta opasnih i neopasnih otpada, a osobito slijedećih:

 

 • starih lijekova i medicinskih proizvoda
 • otpada iz farmaceutske industrije
 • otpada iz industrije i primjene boja, lakova, ljepila
 • otpada iz kemijske industrije
 • starih kozmetičkih proizvoda i sredstava za pranje i održavanje (zaštita robne marke)
 • prehrambenih proizvoda kojima je prošao rok upotrebe (zaštita robne marke)
 • otpada iz metalne industrije (galvanski muljevi, kiseline, lužine…)
 • otpadne PCB opreme i uređaja
 • ostalih otpada koji nastaju u specifičnim industrijama i poslovnim procesima

 

Pisma mišljenja nekih naših klijenata na poslovima izvoza otpada dostupna su na zahtjev.

Prilikom prijevoza opasnog otpada potrebno je primijeniti odredbe propisa o prijevozu opasnih tvari cestom – ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) – Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu. Odgovorna osoba u Accumularu certificirani je sigurnosni savjetnik za prijevoz opasnih tvari.

Konzultantske usluge

Sukladno Pravilniku o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 57/10) društvo Accumular ovlašteno je za stručne poslove zaštite okoliša prema sljedećem Rješenju te kompetentno za izradu dokumenata zaštite okoliša. Kontinuirano obrazovanje i osposobljavanje u području gospodarenja otpadom, kao i znanje te praktično dugogodišnje iskustvo omogućilo je Accumularu osnivanje Učilišta Održivi razvitak koje ima ovlast pružanja izobrazbi za odgovorne ljude u gospodarenju otpadom.

Edukacijama i treninzima o primjeni propisa na području zaštite okoliša omogućujemo  poduzetnicima da u što kraćem roku prepoznaju obaveze koje gospodarski subjekti imaju u Republici Hrvatskoj. Prilikom edukacije, u ovisnosti o modelu i trajanju, upoznajemo poduzetnike s primjenom propisa, načinima postupanja s otpadom, dokumentacijskim praćenjem otpada, prijavama u Registar onečišćenja okoliša, svim elementima procesa izvoza otpada i ostalim pitanjima na temu gospodarenja otpadom.

Možete pogledati potvrdu/pismo o edukacijama u sklopu programa obrazovanja Specijalist zaštite okoliša te analize anketa sudionika u provedenim edukacijama u županijskim gospodarskim komorama.