Pravni okvir

Republika Hrvatska

Krovni zakon na području zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj je Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15).

Republika Hrvatska donijela je strateške dokumente s područja gospodarenje otpadom:

  • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 130/05)
  • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. („Narodne novine“ br. 85/07, 126/10 i 31/11)
  • Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine

Accumular u djelatnosti gospodarenja otpadom posluje sukladno osnovnom zakonskom propisu na području gospodarenja otpadom – Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13), a za djelatnost postupanja i prekograničnog prometa otpadom mogu se kao najznačajniji provedbeni propisi u Republici Hrvatskoj još izdvojiti:

  • Pravilnik o katalogu otpada („Narodne novine“ br. 90/15)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15)

Accumular u djelatnosti gospodarenja otpadom posluje i sukladno propisima Europske Unije prenesenim u pravni poredak Republike Hrvatske, a to su sljedeći propisi:

  • Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada
  • Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada
  • Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 оd 28. srpnja 2016. o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice između oznaka kombinirane nomenklature predviđenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i unosa otpada navedenih u prilozima III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 204, 19.7.2016)

Međunarodni ugovori

Za gospodarenje otpadom važan je međunarodni ugovor Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Basel 1992.)

Konvencija je objavljena u „Narodnim novinama – Međunarodni ugovori“ br. 3/94, a primjena iste na Republiku Hrvatsku stupila je na snagu 07. kolovoza 1994.

 

Propisi iz ostalih područja važni za postupanje s otpadom

Osim iz područja zaštite okoliša za pojedine vrste opasnih otpada potrebna je primjena posebnih propisa kao npr. Zakon o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“ br. 79/07). U navedeni zakon implementiran je i Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR).